Prodej fotografií

Prodej fotografií probíhá prostřednictvím Galerie, kde je možno si každou fotografii ihned zakoupit.

 1. Vymezení pojmů
  • Poskytovatel – Poskytovatelem je Mgr. Jan Šiřina se sídlem Fryštátská 166, 73301 Karviná, IČ: 06713912. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu. 
  • Nabyvatel – Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli objednávku a jíž poskytovatel uděluje licenci k užití fotografií způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto obchodních podmínkách. 
  • Objednávka – Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografií umístěná na webových stránkách poskytovatele (www.jansirina.cz), jejíž odeslání poskytovateli je nezbytné pro poskytnutí licence nebo prodeje tištěných prací.
  • Fotografie – Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi poskytovatele přístupné na (www.jansirinak.cz) kterou nabyvatel uvedl v objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v objednávce, k jehož dodržení se odesláním objednávky nabyvatel zavazuje, má nabyvatel zájem.  
  • Užití – Užitím fotografie se rozumí jakákoliv forma zpřístupnění fotografie celé či její části, v původní nebo jinak zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny tiskové, fotografické, elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, pronájem, půjčování, vystavování a i zpřístupňování v nehmotné podobě sdělováním veřejnosti včetně vysílání televizí a zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí. 
  • Licence – licencí se rozumí oprávnění užít fotografii (e) způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje poskytovatel nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny fotografie na účet poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním ceny fotografie poskytovateli při platbě v hotovosti.  
 2. Předmět obchodních podmínek 
  • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k užití fotografií poskytovatelem nabyvateli.  
 3. Licence
  • Poskytovatel uděluje nabyvateli souhlas s užitím fotografií, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence):
  • Nevýhradnost Licence: Licence je nevýhradní.  
  • Způsob užití:
 • osobní license (personal use) – časově neomezená licence, využití pouze pro osobní potřebu (Royalty free license, only for personal use)
 • komerční základní (commercial basic) – využití pro komerční účely vyjma předmětů určených k dalšímu prodeji (Usage for commercial use exluding items to resales)
 • komerční rozšířená (commercial extended) – využití pro předměty určené k dalšímu prodeji – kalendáře, pohlednice, trička, knihy apod. (Using for items to resale – f.e. calendars, postcards, shirts, books)
 • fotografie ve velikosti 1024 px (Pictures with size 1024 px) -využití pouze pro webové účely včetně sociálních sítí (Using only on web including social networking services)
 • tisk – tisk proveden na saténový fotopapír s gramáží 300 g
 • fotoobraz kappa – tisk na saténový fotopapír + saténová laminace (nedodává fotografii žádnou další strukturu a zachovává velmi dobře kontrast fotografie) + kappa deska 5/10 mm (dle rozměru fotografie)
 • plátno – 12 barevný pigmentový inkoust, voděodolné matné bavlněné plátno nejvyšší kvality, napnutí na pevný dřevěný rám
 • Územní rozsah Licence: neomezený
 • Časový rozsah Licence: vyjma využití pro osobní účely jednorázové užití
 • využití na webu včetně sociálních sítí (using on web including social networking services) – využití pouze na jedné konkrétní webové adrese po dobu max. 1 roku (usange on only one websites for maximally 1 year)
 • samostatnou zakoupenou fotografii nelze dále jakkoliv prodávat ani nabízet kdekoliv volně ke stažení (buying picture itself is prohibited to resales)
 • Další práva a povinnosti Nabyvatele 
  • Úpravy Fotografie – Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem charakter a kompozici fotografie nemění. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít k snížení jejich hodnoty. 
  • Nepřípustnost archivace Fotografie – Nabyvatel není oprávněn ukládat (archivovat) Fotografie do vlastních databází, archivů či elektronických systémů (redakčních, publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základě vytvářet databáze nové. Pokud je to pro sjednaný druh užití obvyklé a nutné, je Nabyvatel oprávněn Fotografie odpovídajícím způsobem archivovat, ale jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu sjednaného způsobu užití. 
  • Užití Fotografií – Nabyvatel je oprávněn a povinen užít Fotografie pouze v souladu s udělenou Licencí, tj. způsobem a v rozsahu stanoveném v čl. 3 a 4 těchto Obchodních podmínek. V případě potřeby či zájmu Nabyvatele o jakékoliv výjimky a odchylky od ujednání těchto Obchodních podmínek, je Nabyvatel oprávněn kontaktovat kdykoliv Poskytovatele. Bez předchozí písemné dohody s Poskytovatelem, kterou dojde k rozšíření Licence, však bude jakékoliv jiné užití Fotografií než v souladu s těmito Obchodními podmínkami znamenat jejich porušení a bude mít odpovídající právní následky. Překročit náklad, sjednanou dobu archivace, sjednanou velikost a umístění Fotografie v titulu je Nabyvatel oprávněn pouze v případě, že se na tom s Poskytovatelem předem písemně dohodl.  
  • Zákaz udělení podlicence – Fotografie nesmí být nabyvatelem bez souhlasu poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiřovány (distribuovány), půjčovány, zpřístupňovány či jinak poskytovány třetím osobám nad rámec udělené Licence.  
  • Kredit – Nabyvatel je vždy povinen při užití každé Fotografie uvádět tzv. kredit, tj. zkratku “jansirina.cz” a jméno autora. V případě tištěných knižních publikací je nabyvatel povinen uvést tento kredit ve tvaru např.: © jansirina.cz (foto), nebo © (photo jansirina.cz), apod. Nabyvatel je vždy povinnen poskytnout přehled užitých fotografií poskytovatele včetně kreditu a strany jejich umístění v periodikách, internetu a dalších publikací a to vždy do 1 týdne po užití automaticky a bez vyzvání na adresu poskytovatele.
 • 4. Cena a platební podmínky 
  • Cena za poskytnutí licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být nabyvatelem užita. V databázi poskytovatele jsou Ceny uvedeny u jednotlivých fotografií a jejich formátů. Uvedené ceny jsou konečné. 
  • Cena pro zákazníky z ČR je uváděna i prováděna vždy v Českých korunách (CZK), cena pro zákazníky mimo ČR je uváděna a prováděna vždy v eurech (EUR)
  • Platba je prováděna:
   • 1. Bankovnním převodem – platba v CZK a EUR
   • 2. Platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe (platby v CZK a EUR)
 • 5. Objednávka a dodání Fotografií 
  • Objednávka – U každé fotografie je objednávkový formulář, kde může klient objednat tiskovinu dle možných parametrů. Každou fotografii je nutné objednat zvlášť.  
  • Potvrzení Objednávky – Nabyvatel obratem obdrží do své emailové schránky potvrzení o doručení objednávky poskytovateli včetně faktury
  • Uvolnění Fotografií – Jakmile Poskytovatel obdrží platbu uvolní poskytovatel nabyvateli fotografie ke stažení nebo je zašle v tištěné podobě dle typu vybraných fotografií, jakmile bude celá částka odpovídající ceně fotografií připsána na jeho účet. V případě osobního odběru fotografií, si nabyvatel může vyzvednout objednané fotografie na CD nebo v tištěné podobě na adrese poskytovatele po předchozí dohodě a připsání peněz na náš účet (není možné provádět platbu v hotovosti při osobním odběru). 
 • 6. Sankce 
  • Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Fotografií – Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto Obchodních podmínek a/nebo jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. 4 písm. a) až d) těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.  
  • Porušení dalších povinností Nabyvatele – Poruší-li Nabyvatel povinnost uvedenou v čl. 4 písm. e) těchto Obchodních podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.  
 • 7. Volba práva  
  • Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem.
 • 8. Dodací podmínky
  • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Data s licencí jsou rozesílány elektronickou poštou. U tištěných fotografií jsou zásilky odesílány prostřednictvím České pošty.  
  • Fotografie s licencí jsou expedovány okamžitě po připsání peněz na náš účet. Tištěné fotografie na papír a plátno jsou expedovány max. do 10 pracovních dnů po obdržení platby. 
  • Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.
 • 9. Reklamační řád 
  • Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). 
  • Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.  
  • Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
   • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).  
   • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje) 
   • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).  
   • Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • Postup při reklamaci
  • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.  
  • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. 
  • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. 
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.  
 • Odstoupení od smlouvy  
  • Vzhledem k předmětu prodeje (tj. autorská díla) si prodejce vymezuje právo neodstoupit od kupní smlouvy a to ani podle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník si je vědom že tištěné dílo které si kupuje si mohl před zakoupením prohlédnout a rozmyslet si vhodnost tohoto nákupu. A vzdává se tím možnosti odstoupení od kupní smlouvy.  
 • 10. Ochrana osobních údajů  
  • Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.  
  • Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ. 
 • 11. Údaje o Vaší činnosti  
  • Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.  
 • 12. Shrnutí  
  • Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.  
 • 13. Váš souhlas  
  • Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.  

Zakázkové fotografování (body odlišné od výše uvedených obchodních podmínek pro Prodej fotografií)

 1. Vymezení pojmů
 • Poskytovatel – Poskytovatelem je Mgr. Jan Šiřina se sídlem Fryštátská 166, 73301 Karviná, IČ: 06713912. Poskytovatel vykonává fotografickou činnost a je plně oprávněn poskytnout Nabyvateli jím objednané fotografické služby. 
 • Nabyvatel – Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala poskytovateli objednávku.
 • Objednávka – Objednávkou se rozumí elektronická objednávka fotografických sluižeb na webových stránkách poskytovatele (www.jansirina.cz)..
 • Užití – Užitím fotografie se rozumí jakákoliv forma zpřístupnění fotografie celé či její části, v původní nebo jinak zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny tiskové, fotografické, elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, pronájem, půjčování, vystavování a i zpřístupňování v nehmotné podobě sdělováním veřejnosti včetně vysílání televizí a zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí. 
 • Licence – licencí se rozumí oprávnění užít fotografii (e) způsobem a v rozsahu stanoveném těmito obchodními podmínkami, které uděluje poskytovatel nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání ceny za fotografické služby na účet poskytovatele při bezhotovostní platbě.  

2. Licence

 • Poskytovatel uděluje nabyvateli souhlas s užitím fotografií, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence):
 • Nevýhradnost Licence: Licence je nevýhradní.  
 • Způsob užití: Právo užití fotografie pro soukromé i komerční užití
 • Poskytovatel je oprávněn výsledné fotografie využít pro své propagační a marketingové účely (zveřejnění na webových stránkách poskytovatele, sociálních sítích,…). Případné jiné využití je vázáno na souhlas nabyvatele.

3. Cena a platební podmínky 

 • Cena za poskytnutí fotografických služeb je stanovena jako souhrn ceny za poskytnutí samotných fotografických služeb a dopravu. Uvedené ceny jsou konečné. 
 • Platba je prováděna:
  • 1. Bankovnním převodem
 • Platba za objednanou zakázku probíhá ve dvou fázích:
 • 1. Zálohová platba ve výši 60 % ceny za objednané fotografické služby a 100 % ceny za dopravu – připsání na účet poskytovatele nejpozději 1 pracovní den před datem samotného fotografování
 • 2. Doplatek je splatný nejpozději do 7 kalendářních dní po odeslání náhledových fotografií

4. Objednávka a dodání

 • Objednání probíhá elektronickou formou prostřednictvím objednávkového formuláře
 • Nejpozději do 3 pracovních dní po ukončení samotného fotografování zašle Poskytovatel Nabyvateli odkaz na shlédnutí zmenšených náhledových fotografií na zabezpečeném elektronickém uložišti).
 • Nabyvatel si následně v co nejkratší možné době (max. do 7 pracovních dní, pokud není dohodnuto jinak) vybere fotografie, které bude chtít následně upravit.
 • Tyto vybrané fotografie jsou následně Poskytovatelem v co nejkratší možné době (zpravidla do 7 kalendářních dní – lhůta se může navýšit z důvodu časové zaneprázdněnosti Nabyvatele či případně většího množství Poskytovatelem vybraných fotografií) upraveny.
 • Dodání fotografií probíhá primárně jejich nahráním na zabezpečené elektronické uložiště (zabezpečení heslem) – Nabyvatel obdrží odkaz ke stažení včetně hesla. Takto upravené fotografie budou na daném elektronickém uložišti uschovány minimálně po dobu 20 kalendářních dnů

5. Reklamace

 • Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby)

6. Odstoupení od smlouvy a Storno podmínky

 • Odstoupení od smlouvy do 3 kalendářních dní před dohdonutým termínem fotografování – bez storno poplatku
 • Odsotoupení od smlouvy nejpozději 24 hodin před plánovaným časem zahájení fotografování – storno poplatek ve výši 50 % zálohové platby
 • Odstoupení od smlouvy méně jak 24 hodin před dohodnutým časem zahájení fotografií či případné neumožnění realizace fotografie z důvodů na strane Nabyvatele (objednatele fotografování) – propadnutí celé zálohové platby, v případě jejího neuhrazení činí storno poplatek 100 % zálohové platby.
 • Odstoupení od smlouvy v období od skončení fotografování po odeslání výběru fotografií pro úpravu – storno poplatek ve výši 25 % doplatku
 • Odstoupení od smlouvy v období po odeslání fotografií k úpravě a jejím dodáním – storno poplatek 100 % doplatku

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů  

 • Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.  
 • Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při realizaci zakázkového fotografování požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailový kontakt, specifikaci Vašeho požadavku (co budete chtít fotografovat, v jaké lokalitě a kdy), úplnou poštovní adresu a e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci samotného fotografování a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ. 
Close Menu